Tuesday, April 14, 2015

Luật chơi KENO

Luật Chơi

Keno 188BET dựa trên kết quả chính thức của các thị trường Keno Trung Quốc (Bắc Kinh), Slovakia, Canada, Tây Canada, Malta và Úc. 20 banh số sẽ được rút ngẫu nhiên từ 80 banh số được đánh số từ 01 đến 80.

Keno 188BET  có nhiều loại cược, kết quả mỗi loại dựa trên sự kết hợp của 20 số được rút tại mỗi thị trường Keno phù hợp với thời gian kết quả tương ứng:
Tài/Xỉu/Tổng810
Lẻ/Chẵn
Các Số Lẻ/Các Số Chẵn/Hòa
Liên Hoàn Tài/Xỉu & Lẻ/Chẵn
Tài/Xỉu/Hòa
Ngũ Hành
Ngọc Cầu
Chi tiết về các loại cược như sau:

Cược TÀI, XỈU, TỔNG810

Loại cược TÀI TỔNG810 XỈU
Tỷ lệ cược 1.95 108 1.95
TÀI: Tổng số điểm của 20 banh được rút lớn hơn 810.

XỈU: Tổng số điểm của 20 banh được rút nhỏ hơn 810.

TỔNG810: Tổng số điểm của 20 banh kết quả được rút bằng 810.

Ví dụ
Kết quả: 03, 04, 10, 13, 18, 20, 22, 24, 26, 33, 39, 41, 43, 44, 54, 57, 61, 66, 75, 76.
Tổng số điểm: 729
Kết quả cược: 729 nhỏ hơn 810, vì thế cược "XỈU" thắng.
Tiền cược: EUR 50
Trả về: EUR 50x 1.95 = EUR97.5.
Nếu tổng số điểm của 20 banh bằng 810, mọi cược đặt cho những lựa chọn sau sẽ được hoàn tiền:
TÀI
XỈU
TÀI Lẻ
XỈU Lẻ
TÀI Chẵn
XỈU Chẵn
Cược LẺ CHẴN

Loại cược Tỷ lệ cược CHẴN
Tỷ lệ Cược 1.95 1.95
LẺ: Chữ số cuối cùng của tổng số điểm của 20 banh được rút là một số lẻ.

CHẴN: Chữ số cuối cùng của tổng số điểm của 20 banh được rút là một số chẵn.

Ví dụ
Kết quả: 03, 04, 10, 13, 18, 20, 22, 24, 26, 33, 39, 41, 43, 44, 54, 57, 61, 66, 75, 76.
Tổng số điểm: 729
Kết quả cược: Chữ số cuối cùng của 729 là chín (9), đây là một số lẻ, vì thế cược "LẺ" thắng.
Tiền cược: EUR 50
Trả về: EUR 50x 1.95 = EUR97.5.
Cược CÁC SỐ LẺ, CÁC SỐ CHẴN, HÒA

Loại cược CÁC SỐ LẺ HÒA CÁC SỐ CHẴN
Tỷ lệ cược 2.3 4.3 2.3
Các Số Lẻ: Trong tổng số 20 banh được rút, hơn 10 banh có số là các số lẻ.

Các Số Chẵn: Trong tổng số 20 banh được rút, hơn 10 banh có số là các số chẵn.

HÒA: Trong tổng số 20 banh được rút, có chính xác 10 banh có số lẻ và 10 banh có số chẵn.

Ví dụ
Kết quả: 03, 04, 10, 13, 18, 20, 22, 24, 26, 33, 39, 41, 43, 44, 54, 57, 61, 66, 75, 76.
Kết quả cược: Có 11 số chẵn (04, 10, 18, 20, 22, 24, 26, 44, 54, 66, 76) và 9 số lẻ (03, 13, 33, 39, 41, 43, 57, 61, 75). Số chẵn có hơn 10 số, vì thế cược "CHẴN" thắng.
Tiền cược: EUR 50
Trả về: EUR 50 x 2.3 = EUR115
Cược LIÊN HOÀN TÀI/XỈU VÀ LẺ/CHẴN

Loại cược TÀI/LẺ XỈU/LẺ TÀI/CHẴN XỈU/CHẴN
Tỷ lệ cược 3.7 3.7 3.7 3.7
TÀI/LẺ: Tổng số điểm của 20 banh được rút lớn hơn 810 và chữ số cuối cùng của tổng số điểm của 20 banh được rút là một số lẻ.

XỈU/LẺ: Tổng số điểm của 20 banh được rút nhỏ hơn 810 và chữ số cuối cùng của tổng số điểm của 20 banh được rút là một số lẻ.

TÀI/CHẴN: Tổng số điểm của 20 banh được rút lớn hơn 810 và chữ số cuối cùng của tổng số điểm của 20 banh được rút là một số chẵn.

XỈU/CHẴN: Tổng số điểm của 20 banh được rút nhỏ hơn 810 và chữ số cuối cùng của tổng số điểm của 20 banh được rút là một số chẵn.

Ví dụ
Kết quả: 03, 04, 10, 13, 18, 20, 22, 24, 26, 33, 39, 41, 43, 44, 54, 57, 61, 66, 75, 76.
Tổng số điểm: 729
Kết quả cược: 729 nhỏ hơn 810 và chữ số cuối cùng của 729 là chín (9), đây là một số lẻ, vì thế cược "XỈU/LẺ" thắng.
Tiền cược: EUR 50
Trả về: EUR 50 x 3.7 = EUR 185
Cược TRÊN, DƯỚI, HÒA

Loại cược TRÊN HÒA DƯỚI
Tỷ lệ cược 2.3 4.3 2.3
TRÊN: Trong tổng số 20 banh được rút, hơn 10 banh có số nằm trong khoảng từ 01-40.

DƯỚI: Trong tổng số 20 banh được rút, hơn 10 banh có số nằm trong khoảng từ 41-80.

HÒA: Trong tổng số 20 banh được rút, có chính xác 10 banh có số nằm trong khoảng từ 01-40 và 10 banh có số nằm trong khoảng từ 41-80.

Ví dụ
Kết quả: 03, 04, 10, 13, 18, 20, 22, 24, 26, 33, 39, 41, 43, 44, 54, 57, 61, 66, 75, 76.
Kết quả cược: Có 11 số (03, 04, 10, 13, 18, 20, 22, 24, 26, 33, 39) nằm trong khoảng từ 01-40 và 9 số (41, 43, 44, 54, 57, 61, 66, 75, 76) nằm trong khoảng từ 41-80. Vì thế cược "TRÊN" thắng.
Tiền cược: EUR 50
Trả về: EUR 50 x 2.3 = EUR 115
Cược Ngũ Hành (KIM, MỘC, THỦY, HỎA & THỔ)

Loại cược KIM MỘC THỦY HỎA THỔ
Tỷ lệ cược 9.2 4.6 2.4 4.6 9.2
KIM: Tổng số điểm của 20 banh được rút nằm trong khoảng từ 210-695.

MỘC: Tổng số điểm của 20 banh được rút nằm trong khoảng từ 696-763.

THỦY: Tổng số điểm của 20 banh được rút nằm trong khoảng từ 764-855.

HỎA: Tổng số điểm của 20 banh được rút nằm trong khoảng từ 856-923.

THỔ: Tổng số điểm của 20 banh được rút nằm trong khoảng từ 924-1410.

Ví dụ
Kết quả: 03, 04, 10, 13, 18, 20, 22, 24, 26, 33, 39, 41, 43, 44, 54, 57, 61, 66, 75, 76.
Tổng số điểm: 729
Kết quả cược: 729 nằm trong khoảng 696-763, vì thế cược "MỘC" thắng.
Tiền cược: EUR 50
Trả về: EUR 50 x 4.6 = EUR 230
Cược Ngọc Cầu

Trong cược Ngọc Cầu, người chơi tùy chọn từ 1 đến 5 số trong khoảng từ 01 đến 80. Hệ thống sẽ rút 20 banh số trong khoảng từ 01 - 80. Tỷ lệ thanh toán dựa vào các số kết quả đối chiếu với các số đã được người chơi chọn. Sự nối tiếp nhau của các con số không ảnh hưởng đến tỉ lệ thanh toán.

Bảng tỷ lệ thanh toán:

Loại cược Chọn 5 sõ Chọn 4 sõ Chọn 3 sõ Chọn 2 sõ Chọn 1 sõ
Trúng 5 Sõ 251 / / / /
Trúng 4 Sõ 21 51 / / /
Trúng 3 Sõ 3 6 20.3 / /
Trúng 2 Sõ / 2 2.3 10.3 /
Trúng 1 Sõ / / / / 3.3
Không Trúng / / / / /
Ví dụ
Kết quả: 03, 04, 10, 13, 18, 20, 22, 24, 26, 33, 39, 41, 43, 44, 54, 57, 61, 66, 75, 76.
Lựa Chọn: 10, 20, 30 & 66
Kết quả cược: Chọn 4 số, Trúng 3 số (10, 20 & 66)
Tiền cược: EUR 50
Trả về: EUR 50 x 6.0 = EUR 300

0 nhận xét: